Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti TICKETSTREAM s.r.o.

1.     Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím prodejní sítě společnosti TICKETSTREAM s.r.o. Prodejní sítí TICKETSTREAM s.r.o. se rozumí on-line propojená prodejní místa (tzn. prodejní místa společnosti TICKETSTREAM s.r.o. a prodejní místa smluvních partnerů TICKETSTREAM s.r.o.) a on-line prodej na webových stránkách TICKETSTREAM s.r.o. na adrese www.ticketstream.cz. Za nákup vstupenek prostřednictvím prodejní sítě se považuje i nákup v rámci hromadných objednávek přes obchodní úsek TICKETSTREAM s.r.o. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dále jen “ Obchodní podmínky”) a zavazuje se jimi řídit.

2.     Společností TICKETSTREAM s.r.o. se rozumí společnost TICKETSTREAM s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, vložce 87942, IČ: 26695944, DIČ: CZ26695944, se sídlem Praha 2, Oldřichova 254/15, PSČ 128 00.

Další kontakty TICKETSTREAM naleznete zde.

(V sídle společnosti na adrese Oldřichova 254/15 není možnost nákupu vstupenek).

3.     Společnost TICKETSTREAM s.r.o. není pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Společnost TICKETSTREAM s.r.o. zajišťuje prodej a distribuci vstupenek na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet jejich pořadatele, a to na základě pověření daného smlouvou s pořadatelem. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje a pořadatelem této Akce. Veškeré nároky zákazníka proto směřují vždy vůči pořadateli Akce.

4.     Společnost TICKETSTREAM s.r.o. proto žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv z těchto Akcí anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Akcích došlo či za cokoliv, co by mělo v těchto Akcích svůj původ. Neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí. Zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s Akcí, její změnou, zrušením či konáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného pořadatele Akce.

5.     Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

6.     Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

7.     Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť TICKETSTREAM s.r.o. tato společnost neodpovídá. Zakoupené vstupenky - (klasické i elektronické) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití čárového kódu a čísla vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na akci být vpuštěni. Týká se to především zveřejňování fotografií vstupenek na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a podobně. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se nepříjemnému překvapení, že na akci nebudete vpuštěni.

 

 

Postup při nákupu vstupenek.

 

 

8.     Zákazník bere na vědomí, že k prodejní ceně vstupenek mohou být přidány distribuční poplatky společnosti především za zpracování, vystavení a předání vstupenek.

8a) Zákazník má možnost si jako službu nad rámec nákupu vstupenek objednat pojištění nebo přepravní služby ve formě poštovného nebo kurýra.

9.     S cenami vstupenek a distribučních poplatku se lze seznámit na webových stránkách společnosti TICKETSTREAM s.r.o. na adrese www.ticketstream.cz anebo s nimi bude zákazník seznámen při jejich nákupu v prodejním místě prodejní sítě TICKETSTREAM s.r.o.

10.    Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

 

 

Reklamační řád.

 

 

11.    Veškeré reklamace vstupenek zakoupených v prodejní síti TICKETSTREAM s.r.o. se řídí těmito Obchodními podmínkami.

12.    Jak shora uvedeno, TICKETSTREAM s.r.o. není pořadatelem Akcí. Proto se plně uplatní ustanovení bodů 3. až 6. shora.

13.    Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.

14.    Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.

15.    V případě, že zákazník zvolí při nákupu vstupenek jako způsob doručení vstupenek jejich doručení prostřednictvím České pošty na adresu v ČR nebo službou EMS na adresu v ČR anebo poštou na adresu na Slovensku a vstupenky mu takto doručeny nebudou, uvědomí zákazník společnost TICKETSTREAM s.r.o., která obratem učiní u České pošty reklamaci. Vyřízení této reklamace trvá v případě doručování na adresu ČR maximálně 30 dnů, v případě doručení mimo ČR maximálně 60 dnů. Bude-li výsledkem reklamačního řízení u České pošty zjištění, že došlo ke ztrátě zasílané vstupenky z důvodů neležících na straně zákazníka, společnost TICKETSTREAM s.r.o. zákazníka o výsledku vyrozumí a vrátí mu peníze zaplacené za nedoručené vstupenky včetně poplatku za doručení.

16.    V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který společnosti TICKETSTREAM s.r.o. poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Společnost TICKETSTREAM s.r.o. neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

17.    Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude společnost TICKETSTREAM s.r.o. vracet níže popsaným způsobem vstupné pouze do výše prostředků, které jí pořadatel za tím účelem poskytne, neboť společnost TICKETSTREAM s.r.o. jedná pouze jménem a na účet pořadatele Akce. V části, v níž nebudou nároky zákazníků uspokojeny, odpovídá zákazníkům výhradně pořadatel zrušené Akce.

18.    Dojde-li k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník, který v prodejní síti TICKETSTREAM s.r.o. již vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, tuto vstupenku osobně převzal či obdržel jiným prodejním kanálem, bude zveřejněn aktuální postup při vracení vstupného na stránkách zde. Samotný postup při vracení vstupného je následující:

• Pokud byla vstupenka zakoupena v konkrétním prodejním místě prodejní sítě TICKETSTREAM s.r.o., bude zákazníkovi vstupné s výhradou ustanovení bodu 17. vyplaceno, pokud se dostaví se vstupenkou bez zbytečného odkladu do prodejního místa, ve kterém ji zakoupil. Vzhledem k tomu, že společnost TICKETSTREAM s.r.o. jedná jménem a na účet pořadatele zrušené Akce, může být na pokyn pořadatele určeno jiné konkrétní místo, ve kterém bude vstupné vracet sám pořadatel;

• Pokud byla vstupenka na zrušenou Akci zakoupena přes webové stránky TICKETSTREAM s.r.o., vyplní zákazník formulář pro vrácení vstupného v sekci kontakt/refundace vstupenek bez zbytečného odkladu. Vstupné bude zákazníkovi s výhradou ustanovení bodu 17. vráceno bankovním převodem na účet případně přes kartové centrum, který zákazník za tím účelem společnosti TICKETSTREAM s.r.o. písemně sdělí;

19.    Bude-li vraceno vstupné postupem podle bodů 18, nebudou zákazníkovi vráceny částky uhrazené za uvedeny v bodě 8 a Případné podmínky uvedené při koupi vstupenky nebo uvedené na vstupence, zejm. podmínky pro vrácení vstupného, které nebudou v souladu s těmito Obchodními podmínkami, mají přednost před podmínkami uvedenými v Obchodních podmínkách.

20.    Jakékoliv jiné reklamace, než které se opírají o skutečnost, že Akce byla pořadatelem zcela zrušena, bude TICKETSTREAM s.r.o. postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení pořadateli. Zde se rovněž plně uplatní ustanovení bodů 3. až 6. shora. O stanovisku pořadatele k reklamaci bude zákazník vyrozuměn do 30 dnů. Na žádost zákazníka bude zákazníkovi poskytnut přímý kontakt na pořadatele.

21.      Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou obchodnímu úseku TICKETSTREAM s.r.o. na e-mailovou adresu: refund@TICKETSTREAM.cz .

22.    U společnosti TICKETSTREAM s.r.o. nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v prodejní síti TICKETSTREAM s.r.o.

23.    V případě nákupu vstupenek v důsledku systémové chyby vám budou peníze automaticky vráceny na váš účet.

 

 

Ochrana osobních údajů.

 

 

24.    Společnost TICKETSTREAM s.r.o. vystupuje jako správce osobních údajů uživatelů webových stránek. Bližší informace o zpracování osobních údajů společností jsou obsaženy v dokumentu „Zásady ochrany osobních údajů“, který je k dispozici prostřednictvím internetové adresy: https://www.ticketstream.cz/tsp/ts1website/st/privacy

 

Závěrem.

 

 

25.    Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

26.    V případě, že dojde mezi pořadatelem Akce a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

27.    TICKETSTREAM s.r.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky aktualizovat.

28. Tyto Obchodní podmínky platí od 25.5.2018 a plně nahrazují Obchodní podmínky z 8.3.2018.

 

 

V Praze, 25.5.2018, TICKETSTREAM s.r.o.