Zásady ochrany osobních údajůSpolečnost TICKETSTREAM s.r.o., se sídlem náměstí Vladimírova 567/11, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 26695944, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem pod sp. zn. C 87942 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás, pokud jste zakoupili vstupenku na Akce prostřednictvím prodejní sítě TICKETSTREAM, jako uživatele webových stránek www.ticketstream.cz („webové stránky“) informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. Tyto zásady doplňují Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti TICKETSTREAM s.r.o.

Dále v textu se dozvíte zejména:
1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.
V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese: osobniudaje@ticketstream.cz.

1. ROZSAH A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Kontakt: Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění nebo poskytnutí určitých údajů o Vás. Těmito údaji mohou být zejména:
(a) Vaše jméno a příjmení,
(b) obchodní firma,
(c) adresa nebo sídlo společnosti,
(d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
(e) telefonní číslo,
(f) e-mailová adresa
Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali. Poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může mít za důsledek neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

1.2 Nákup: Když si na našich webových stránkách zakoupíte vstupenku na Akci, pro uzavření a splnění smlouvy potřebujeme Vaše osobní údaje. Těmito osobními údaji jsou:
(a) Vaše jméno a příjmení,
(b) e-mailová adresa,
(c) telefonní číslo,
(d) adresa pro doručení, jde-li o doručení na dobírku,
(e) údaje o platbě.
V případě, že u nás nakoupíte vstupenku na Akci, zašleme Vám o proběhlém nákupu do Vaší e-mailové schránky potvrzení o nákupu a taktéž případné informace o změně termínu nebo místa konání Akce, o jejím zrušení a případných detailech, které se Akce týkají.
Osobní údaje zpracováváme za účelem splnění smlouvy a splnění našich zákonných povinností, zejména v oblasti daní a vedení účetnictví, což jsou také právní důvody pro zpracování.
Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy je naším smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí může vést k tomu, že s Vámi neuzavřeme smlouvu.

1.3 Tvorba zákaznického účtu: Pakliže si na našich webových stránkách vytvoříte zákaznický účet, který je zabezpečen heslem, zpracováváme také ty osobní údaje, které nám o sobě prostřednictvím svého účtu poskytnete, včetně historie Vašich nákupů vstupenek u nás, a to za účelem správy zákaznického účtu a za účelem zasílání nabídek vstupenek.
V případě, že se u nás zaregistrujete, zašleme Vám ověřovací e-mailovou zprávu, jejímž prostřednictvím prověřujeme registraci skutečných uživatelů webových stránek s funkčními e-mailovými adresami. Kliknutím na zaslaný odkaz se Váš uživatelský účet aktivuje a Váš přístup do něj Vám zůstane do budoucna zachován pomocí Vámi zvoleného hesla.
Pro přístup k zákaznickému účtu můžete také využít přístupu ze sociální sítě Facebook, v takovém případě nebudete muset Vaše údaje vyplňovat ručně a my od sociální sítě Facebook získáme Vaše osobní údaje (v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa), které jsou nezbytné k tomu, abychom Vám zákaznický účet řádně vytvořili.

1.4 Právním důvodem zpracování těchto osobních údajů je plnění smlouvy a náš oprávněný zájem na tom, abychom Vám mohli nabízet jen ty vstupenky, které Vás mohou opravdu zajímat. Pakliže si u nás zakoupíte vstupenky na Akci, Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o vstupenkách, zboží nebo službách, které nabízíme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly dle kategorie vstupenek, které jste si u nás zakoupili, zajímat.

1.5 Právním důvodem zpracování těchto osobních údajů je náš oprávněný zájem na tom, abychom Vám mohli nabízet jen ty vstupenky, které Vás mohou opravdu zajímat. Marketingový souhlas: Udělíte-li nám k tomu na webových stránkách www.ticketstream.cz Váš souhlas, budeme Vámi poskytnuté osobní údaje, včetně Vaší nákupní historie, zpracovávat taktéž pro následující účely:
(a) provádění marketingových analýz a statistik včetně profilování;
(b) zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb správce a zboží a služeb jeho partnerů na Váš e-mail, a to s přihlédnutím k Vašim nákupům, preferencím, či jinak uzpůsobených za účelem výběru zboží a služeb nejlépe odpovídajících Vašim potřebám;
(c) využití osobních údajů, které nám budou předány sociální sítí Facebook, pokud se přihlásíte prostřednictvím této sociální sítě, v rozsahu dle Vašeho nastavení, k výše uvedeným účelům. Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a jeho poskytnutí Vám neukládá žádný právní předpis. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

1.6 Cookies


1.7 Další analytické nástroje
Za účelem analýzy provozu na webových stránkách používáme služeb Google Analytics, které umožňují měřit návštěvnost, její typy, dobu strávenou na webových stránkách, vyhledávané výrazy. Společnosti Google však nepředáváme žádné informace, které by Vás mohly identifikovat. O způsobu, jakým služba Google Analytics funguje, se můžete dočíst zde: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=cs.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

2. KDO MÁ K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
a) pořadateli akce, na níž jste si u nás zakoupili vstupenky, a to v následujících případech:
• vyplnili jste na webových stránkách registrační formulář tohoto pořadatele, týkající se konkrétní akce v případech, kdy je vyplnění registračního formuláře smluvním požadavkem pořadatele a to zejména za účelem kontroly vstupenek a umožnění Vašeho vstupu na Akci; v takovém případě se zpracování Vašich osobních údajů řídí podmínkami příslušného pořadatele,
• reklamací či uplatnění jakýchkoli nároků z vad, neboť plnění bylo poskytnuto tímto pořadatelem;
• u akcí, kde je prováděna kontrola vstupu prostřednictvím jména a emailu
b) externí účetní společnosti,
c) externí advokátní kancelář;
d) zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou našimi obchodními partnery;

3. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákony v oblasti daní.

3.2 Nemáte-li vytvořen zákaznický účet, po splnění smlouvy (uhrazení ceny a doručení vstupenky) Vaše osobní údaje , dále zpracováváme z důvodu našich oprávněných zájmů, kterými je ochrana našich nároků a zasílání nabídek vstupenek, po nezbytnou dobu, nejdéle však po dobu 4 let.

3.3 Osobní údaje týkající se Vašeho zákaznického účtu, včetně údajů v něm obsažených, budeme zpracovávat za účelem správy zákaznického účtu a za účelem zasílání nabídek vstupenek do té doby, než si jej zrušíte. Pakliže si však zřídíte zákaznický účet (nebo se k němu přihlásíte přes Facebook) a neprovedete u nás žádný nákup, budeme údaje zpracovávat po dobu 12 měsíců od jeho zřízení. Váš zákaznický účet bude taktéž zrušen, a my přestaneme zpracovávat osobní údaje týkající se tohoto Vašeho zákaznického účtu, pakliže u nás nakupujete, ale od posledního nákupu proběhlo více než 12 měsíců.

3.4 Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu dle bodu 2.5, budeme zpracovávat do doby, než Váš souhlas odvoláte. Pro odvolání souhlasu stačí zaslat e-mail s příslušnou žádostí na osobniudaje@ticketstream.cz.

3.5 Pokud jste si u nás zakoupili vstupenku, budeme údaj o Vaší e-mailové adrese bez ohledu na výše uvedené zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení, a to do doby, než zasílání obchodních sdělení odmítnete. Zpracování údaje o Vaší e-mailové adrese za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí zasílání dalších sdělení odmítnout kliknutím na link umístěný v zaslaném obchodním sdělení, nebo nám můžete zaslat e-mail s příslušnou žádostí na osobniudaje@ticketstream.cz.

4. VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
(a) právo na přístup k osobním údajům;
(b) právo na opravu;
(c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
(d) právo na omezení zpracování údajů;
(e) právo na přenositelnost;
(f) právo vznést námitku proti zpracování; a
(g) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese osobniudaje@ticketstream.cz.
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

4.1 Právo na přístup znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

4.2 Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

4.3 Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám výmaz ukládá právní předpis.

4.4 Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

4.5 Právo na přenositelnost znamená Vaše právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste nám poskytl/a, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili, a to v případě, že se jedná o zpracování Vašich údajů na základě Vašeho souhlasu, který jste nám udělil/a, nebo na základě plnění smlouvy a jedná-li se o zpracování, které provádíme automatizovaně.

4.6 Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.


Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.